Fizika - İstilik fizikası və molekulyar fizika

Fizika - İstilik fizikası və molekulyar fizika

Fizika - İstilik fizikası və molekulyar fizika

İxtisasın qısa təsviri:

İstilik fizikası termodinamikanın, statistik mexanikanın və qazların kinetik nəzəriyyəsinin birgə tədqiqidir. İstilik fizikası  daha çox atomlu sistemin tədqiqi kimi qəbul edilə bilər və termodinamikanı statistik mexanikaya birləşdirir. Мolekulyar fizika fizikanın bir bölməsi olub , maddənin daxili quruluşuna və onu təşkil edən hissəciklərin (atom və molekulların) hərəkət qanunlarına əsaslanaraq onun xassələrini, müxtəlif aqreqat halları arasında baş verən keçidlərin qanunauyğunluqlarını, müəyyən xarici təsirlər nəticəsində baş verən fiziki hadisələri öyrənir.

 

İxtisasın gələcəyi:

Fizika bir elm kimi öz inkişafını Qalileydən götürür. Qalileydən Nyutona kimi olan dövr fizikanın başlanğıc fazası olub, onun bir elm sahəsi kimi formalaşmasına təkan vermişdi və müasir dövrdə əvvəlki tədqiqatlar sayəsində bu sahə sürətlə inkişaf edir.

 

Universitetlər:

  • Bakı Dövlət Universiteti
  • Gəncə Dövlət Universiteti
  • Sumqayıt Dövlət Universiteti